Handouts sprekers en workshops, Evaluatie 2016

Evaluatiegegevens conferentie klik hier

Keynotes 

Keynote 1. Leren van incidenten vanuit het perspectief van de bestuurder/manager
“Brand Meester! En dan?”

Anneliek van Maarseveen   Anneliek van Maarseveen, Carante groep

Over de keynotespreker
Anneliek van Maarseveen: Mijn rituele dans is binnen de zorg, 12 zorginstellingen zijn mijn danspartners. Als Hogere Veiligheidskundige werk ik voor Carante Groep. Dit is een samenwerkingsverband van 12 zorginstellingen in de care. De stichtingen zitten door heel Nederland, voornamelijk ouderenzorg en verstandelijk gehandicapten. www.carantegroep.nl
Ik adviseer veelal op beleidsniveau over allerlei veiligheidskwesties. Ook loop ik geregeld in projecten mee, als er specifieke deskundigheid nodig is, en de aangesloten stichting deze niet zelf in huis heeft. Doordat wij zo’n groot samenwerkingsverband zijn kunnen wij ook trends zetten en proberen op deze wijze reële veiligheid naar een hoger niveau te tillen. Mijn inzet is hierbij van regelgericht denken en werken naar risico gericht. Calamiteiten komen altijd voor. Door evaluaties proberen wij hier van te leren. Deze kennis delen wij zoveel mogelijk tussen de 12 stichtingen en uiteraard ook graag daarbuiten. Carante Groep staat voor de kracht van samenwerken.

Over de inhoud van de keynote
Op maandag 27 juni 2011 hadden wij brand in ons verpleeghuis “De Geinsche Hof”, te Nieuwegein. Met als gevolg een totaal ontruiming. Hierbij kwamen 138 cliënten letterlijk op straat te liggen.
Gelukkig geen doden, wel gewonden en veel nare ervaringen voor iedereen. Het management werd op de dag zelf geconfronteerd met het leiden van de calamiteit en het nemen van korte termijn maatregelen voor goede zorg en zorgcontinuïteit. De 500 dagen erna werden de lange termijn effecten zichtbaar. Er was sprake van een aanzienlijke nasleep. Wij werden overweldigd met onderzoeksvragen en onderzoeken vanuit wel 7 verschillende instanties.
En ach ja…. We willen zelf ook nog wat leren!

Presentatie Anneliek van Maarseveen

Keynote 2. Leren van incidenten vanuit het perspectief van de Inspecteur

Johannes Pret  Han Pret, Inspecteur Inspectie leefomgeving en transport

Over de inleider.
Han Pret: ‘Mijn loopbaan ben ik begonnen bij de marechaussee, de Haagse politie en Algemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie (Porsche-brigade). Daarna heb ik gewerkt voor de Rijksverkeersinspectie en Inspectie Verkeer en Waterstaat. Na mijn studie compliance & integriteitmanagement aan de VU werk ik als sr. inspecteur voor de Inspectie Leefomgeving en Transport. Voor mijn werkgever ben ik op zoek naar hoog presterende organisaties die de naleving van essentiële wet- en regelgeving systematisch geborgd hebben in hun managementsysteem’.

Over de inhoud van de keynote
Het belang van overheidstoezicht is gelegen in het verhogen van de naleving van de wetten en regels die de pijlers vormen van onze rechtsstaat. Het aantal wetten en regels is de laatste decennia zorgwekkend uitgedijd. Er zijn z’n 10.000 nationale wetten en regels en daarbovenop komen nog eens ruim 34.000 Europese wetten en regels. Zijn al deze wetten en regels allemaal even belangrijk? Of moeten we ons focussen op essentiële wet- en regelgeving? En wat houdt dit dan in?

Goede naleving van regels vraagt organisatievermogen. Je zou er zelfs van uit kunnen gaan dat het naleven van regels tot een kunst kan worden verheven, een kunst die compliance heet. In de afgelopen jaren zijn opmerkelijke veranderingen opgetreden in de uitoefening van het overheidstoezicht op bedrijven. Het is vanaf 2008 een politieke opdracht om bij overheidstoezicht optimaal gebruik te maken van managementsystemen van een onder-toezicht-staande en oog te hebben voor hun bedrijfsprocessen.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft invulling aan die politieke opdracht door convenanten te sluiten met ‘hoog presterende organisaties’. Hiervoor is de ILT op zoek naar de ‘juiste sound (tone at the top)’ binnen een bedrijf. Een sound waarbij het willen (intenties) en kunnen (competenties) aanwezig zijn om de wet en regelgeving na te leven. Maar hoe stel je vast wat de juiste sound is?

Presentatie Han Pret

Keynote 3. Leren van incidenten vanuit het perspectief van de adviseur

Eden_Meure_DSC1568  Bert Slagmolen, adviseur Apollo13 / HROacademie

Over de keynotespreker
Bert Slagmolen is partner bij Apollo13 consult. De laatste jaren is hij op meerdere fronten actief bezig met High Reliability Organising. Vooral in industrie, infrabeheer en zakelijke dienstverlening. Naast advisering en coaching richt hij zich op het ontwikkelen van methoden en technieken om betrouwbaar presteren in het dagelijkse organiseren te borgen. Hoe kun je zorgen dat HRO werkt.

Over de inhoud van de keynote
Evaluaties of onderzoeken van incidenten kunnen krachtige en unieke gelegenheden zijn om managers en medewerkers een spiegel te geven waarmee ze naar hun eigen cultuur kunnen kijken. Maar gebruiken we ze ook zo? En waar richt de aandacht van een onderzoek zich meestal op? Aan de hand van concrete ‘aanbevelingen’ uit verschillende recente rapportages zal hij ingaan op de vraag of aanbevelingen het einde van een evaluatie moeten zijn of juist het startpunt van de ‘echte’ evaluatie. Een kritische beschouwing van het fenomeen evaluatie door een HRO bril bezien.

Presentatie Bert Slagmolen

Keynote 4. Leren van incidenten vanuit het bestuurlijk-politieke perspectief

Annie Brouwer
Info volgt

Workshopronde 1.

Workshop 1.  Leren van of leren met de Onderzoeksraad?
Onderzoeksraad voor de Veiligheid
Pasfoto nov 2015        pasfoto marjolein ovv       pasfoto els ovv
 Thérèse van der Velden              Marjolein Baart                    Elsabé Willeboordse,

Over de workshopgevers.
Marjolein Baart, Thérèse van der Velden zijn senior onderzoeker bij de Onderzoeksraad, Elsabé Willeboordse is adviseur onderzoek en ontwikkeling. Zij waren betrokken bij uiteenlopende onderzoeken: ongevallen met koolmonoxide, crash vlucht MH17 in Oekraïne, gaswinning Groningenveld, salmonella in de zalm, patiëntveiligheid in het Ruwaard van Puttenziekenhuis zijn recente onderzoeken. Verder zijn zij betrokken bij de verdere ontwikkeling van de onderzoeksmethodologie van de Raad.

Over de inhoud van de workshop
Leren vatten wij op als het zo nodig doorvoeren van aanpassingen in organisatiegedrag en – werkwijzen naar aanleiding van ongevallen. In de workshop gaan werken we dit thema verder uit. We geven allereerst een algemene schets van het verloop van ongevalsonderzoeken en de betrokkenheid van organisaties daarbij. Vervolgens gaan we aan de hand van een concrete casus met de deelnemers aan de slag. We werken in twee groepen twee scenario’s uit waarbij de organisatie die centraal staat in het onderzoek op een andere manier betrokken wordt in het ongevalsonderzoek. Wat betekent dat voor de manier waarop het onderzoek plaatsvindt? En voor de wijze waarop de organisatie leert van het ongeval? En voor de (bredere/organisatie-overstijgende) uitkomsten van het onderzoek? De resultaten bespreken we kort plenair. Opbrengsten van de workshop: inzicht in de dynamiek van ongevalsonderzoek, inzicht in leerprocessen van organisaties.

Presentatie OVV

Workshop 2. Passie voor het vak, betrokkenheid bij het probleem
Politie Nederland

foto weert standaard         IMG_0038b 
Weert Schenk
                    Ron Boelsma                 

Over de workshopgevers
Weert Schenk was ruim dertig jaar (onderzoeks)journalist, waarvan twintig jaar bij De Volkskrant. In 2009 vroeg de Nationale Recherche hem in dienst te komen om de opsporing te vernieuwen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat hij samen met Ron Boelsma en Jouke de Jong binnen de politie de VDV-beweging oprichtte. Verder zit hij in een Cold Caseteam en is hij tegenspreker in het Crisiscommunicatieteam van de Nationale Politie.
Ron Boelsma is sinds maart 2013 innovatie- en kennismakelaar bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Beiden zijn actief in het VDV netwerk binnen de politieorganisatie.

Over de inhoud van de workshop
Terwijl de politie blijft spreken over het beheersen en bestrijden van criminaliteit, verandert de wereld razendsnel. Criminaliteit kan hooguit nog worden beïnvloed. Zelfs dat lukt niet als politie en justitie dit niet samen doen met burgers, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De VDV-beweging experimenteert al geruime tijd met een aanpak, waarbij een taai probleem centraal staat en alle mogelijke betrokkenen een bijdrage leveren om een positief effect te bereiken.

Presentatie Politie

Workshop 3. Wat is er nodig om te leren van fouten
Ervaringen, verschillen en overeenkomsten uit bedrijfsleven (Cargill) en de overheid (Gevangeniswezen).
Cargill / PI Heerhugowaard,

Marije Nijhof          Annika Hopstaken            
 Marije Nijhof, PI Heerhugowaard     Annika Hopstaken (Cargill)      

Over de workshopgevers
Ik ben Marije Nijhof, hoofd veiligheid in het gevangeniswezen. Na mijn studies politicologie en Duitslandkunde en een korte periode op het Hoofdkantoor van de IND heb ik bewust gekozen voor een baan in de uitvoering. In de uitvoering van het gevangeniswezen omdat daar effectief de maatschappij veiliger wordt gemaakt door detentie van mensen die veroordeeld zijn en door goede re-integratie van diezelfde mensen.
In mijn werk streef ik ernaar om zowel de harde al de zachte beveiliging goed neer te zetten. De muren om de gevangenis zijn hoog en de camera’s bezien het hele terrein, we trainen ons personeel en hebben heldere instructies. Daarnaast hebben we aandacht voor de veiligheidsrisico’s rondom gedetineerden; we observeren en analyseren hun gedrag en handelen proactief. Het delen van informatie is daarbij essentieel en het leren van fouten is noodzakelijk om incidenten te voorkomen.
Ik ben Annika Hopstaken en werk voor het bedrijf Cargill. Ik houd mij bij Cargill bezig met ‘Human and Organizational Performance’ gericht op veiligheid. Ik houd mij dagelijks bezig met vragen als: Waarom maken mensen bepaalde keuzes en wat kunnen wij als organisatie hiervan leren? Wat hebben wij als organisatie gemist en kunnen wij in de toekomst beter doen om onze werknemers veilig naar huis te laten gaan? Dit heeft invloed op hoe wij tegenwoordig met incidenten omgaan en onze incidentonderzoeken doen.
Het streven van Cargill is om mensen net zo veilig en gezond naar huis te laten gaan als dat zij naar hun werk kwamen. Mijn streven is om mensen veiliger en gezonder naar huis te laten gaan als dat ze kwamen.

Over de inhoud van de workshop
De traditionele werkwijze van afstraffen bij gemaakte fouten doet niet langer opgeld. Wat werkt wel? Hoe veranderen organisaties hun ingesleten patronen? En wat kunnen ze van elkaar leren? Annika Hopstaken van Cargill en Marije Nijhof van de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard kijken in deze workshop samen naar de overeenkomsten en verschillen in de omgang met fouten in hun organisaties. Cargill is een internationaal bedrijf, de PI Heerhugowaard een uitvoeringsorganisatie van de overheid. Beide organisaties willen zo goed mogelijk van hun fouten leren en incidenten voorkomen. En beide organisaties hebben hier werkwijzen voor ontwikkeld. Wij nodigen u uit om mee te praten over hoe wij van fouten kunnen leren en doorlopend kunnen verbeteren.

Presentatie Marije Nijhof en Annika Hopstaken

Workshop 4. HRO en het convenantdenken
Inspectie leefomgeving en Transport

Johannes Pret
Han Pret

Over de workshopgever
Han Pret: ‘Mijn loopbaan ben ik begonnen bij de marechaussee, de Haagse politie en Algemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie (Porsche-brigade). Daarna heb ik gewerkt voor de Rijksverkeersinspectie en Inspectie Verkeer en Waterstaat. Na mijn studie compliance & integriteitmanagement aan de VU werk ik als sr. inspecteur voor de Inspectie Leefomgeving en Transport. Voor mijn werkgever ben ik op zoek naar hoog presterende organisaties die de naleving van essentiële wet- en regelgeving systematisch geborgd hebben in hun managementsysteem’.

Over de inhoud van de workshop
In mijn keynote presentatie schetste ik dat er verschillende soorten organisaties zijn, namelijk principieel verantwoordelijken, context gevoeligen en pure calculeerders. Ziet u dit onderscheid ook?
Andere vragen die in de workshop op interactieve wijze aan de orde zullen komen:
Zijn alle HRO’s convenantwaardig (kan de ILT met deze bedrijven zondermeer een convenant afsluiten)?
Op welke manier kunnen organisaties worden gestimuleerd om een HRO te willen zijn en/of een toezichtconvenant met de ILT af te sluiten?
Moet de politiek ‘afdwingen’ dat organisaties HRO en/of convenant waardig worden?

Presentatie Han Pret

Workshop 5. Dertig jaar leren bij de brandweer
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond,

foto huib
Huib Fransen

Over de workshopgever
Huib Fransen werkt nu dertig jaar bij de brandweer en is zelf een leergierig type te noemen. Steeds bezig om rond te kijken en veel te praten om te ontdekken waarmee hij zichzelf en anderen beter kan maken. Hij heeft allerlei functies vervuld in die jaren, maar ook altijd operationeel actief gebleven.

Over de inhoud van de workshop
Wat heeft Huib  in al die jaren geleerd over hoe je je mensen over kunt halen kritisch naar zichzelf te kijken en al lerende steeds beter te worden?
In de vorm van vraag-antwoord-discussie komen de volgende thema’s in ieder geval aan bod:
1. Hoe reageerden en reageren mensen bij de brandweer op onderzoeksrapporten. Wanneer brachten die waarom veranderingen te weeg?
2. De AAR (After Action Review). Een van de methoden die zijn aanbevolen om van fouten en van elkaar te leren. Wanneer werd dat opgepikt en wanneer niet? Als piketofficier heeft hij veel verschillende teams meegemaakt.
3. Wanneer moet je mensen ‘dwingen’ iets te leren en wanneer komen ze zelf met vragen? Op dit moment zijn vragen als werken met kankerverwekkende stoffen en terrorismevraagstukken hot items.
4.De brandweer oefent veel. Enerzijds om voor vaste gewoontes te zorgen en anderzijds om ze op het onverwachte voor te bereiden. Is het oefenen en de evaluaties daarvan in de loop van de tijd veel veranderd?

Presentatie Huib Fransen

Workshop 6. HRO voor Dummies
Apollo13/HRO academie

Bert van Dalen
Bert van Dalen

Over de workshopgever
Bert van Dalen  is adviseur en trainer en partner van Apollo13. Daarnaast coördineert hij de activiteiten van de door Apollo13 opgerichte HRO academy Nederland (www.hroacademy.nl). Hij heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk bezig gehouden met HRO en de implementatie daarvan in organisaties. Hij is medeauteur van de boeken Mindful Organiseren en Mindful Organiseren Praktijkboek  (Verschijnt januari 2016)

Over de inhoud van de workhop
Het managen en voorkomen van risico’s vindt in veel organisaties plaats via analyses, checklijsten en werkprocedures. Door allerlei ontwikkelingen, groeiende mondigheid van cliënten en eisen van de overheid, wordt het werk steeds complexer en dynamischer. De reflex is om deze trend met nog meer analyses, checklijsten en protocollen te beantwoorden. Maar dat heeft een grens omdat de motivatie van mensen om met al deze instructies en handboeken te werken, na verloop van tijd afneemt. Om naar hogere niveaus van veiligheid en betrouwbaarheid te komen, zal de focus moeten verschuiven van control, systemen en procedures naar collectieve alertheid en veerkracht van mensen. HRO dus. In deze workshop maakt u kennis met het basale begrippenkader rond High Reliability Organizing en mogelijkheden om daar aan te werken.

Presentatie Bert van Dalen

Workshopronde 2.

Workshop 1. De substitutietest: handvat voor een just culture
Erasmus MC

Yolanda de Graaf    Bert Smit
Yolanda de Graaf           Bert Smit

Over de workshopgevers.
Yolanda de Graaf is een Master of Safety, Health and Environment en apotheker. Daarnaast heeft zij zich verdiept in HRO, de methodiek van Appreciative Inquiry en in calamiteitenonderzoek. Zij heeft van 1982 tot 2007 in de zorg gewerkt als ziekenhuisapotheker. Van 2007 tot 2014 was zij Manager patiëntveiligheid bij Rivas Zorggroep. Op dit moment werkt zij als zelfstandig adviseur op het gebied van veiligheid in diverse industrieën.
Bert Smit is kinderarts en werkzaam als gemandateerd portefeuillehouder IGZ in het Erasmus MC in Rotterdam. Hij coördineert sinds 2010 alle calamiteit onderzoeken, waarbij sinds 2011 bij voorkeur Tripod Bèta als analyse methode wordt toegepast. Bert is tevens voorzitter perinatale audit Zuid West Nederland. Deze regionale audits leiden tot verbeteracties in de perinatale zorgketen.

Over de inhoud van de workshop.
De workshop bestaat uit een korte introductie over het begrip Just Culture en hoe dit begrip is gegroeid in de zorg.
Daarna wordt een voorbeeld van een incident uit een ziekenhuis genomen aan de hand waarvan wordt uitgelegd hoe het onderzoek naar een calamiteit plaats vindt, hoe daarbij de substitutietest wordt toegepast en hoe men daar vervolgens mee om gaat. Met de deelnemers wordt gediscussieerd aan de hand van stellingen en vrije discussie. Tijdens de discussie wordt gesproken over de vraag of het gebruik van de substitutietest invloed op het succesvol oppakken van de aanbevelingen heeft en zo ja hoe dat komt.

Presentatie Yolanda de Graaf en Bert Smit

Workshop 2. OCCR, Leren van het jongste broertje
ProRail / Operationeel Controle Centrum Rail 

lex schampers NGN
Lex Schampers

Over de workshopgever
Drs. ing. Lex Schampers, Calamiteitenmanager ICT, is sinds 2008 werkzaam bij ProRail BV. Hij voltooide zijn universitaire studie Management en Informatietechnologie in 2005. Hij heeft o.a. bij diverse gemeenten gewerkt in meerdere leidinggevende posities en maakte daar ook net als bij ProRail deel uit van de crisis beheersingsorganisatie.
Dagelijks is hij betrokken bij incidenten en calamiteiten die zich op het spoor voor doen. Naast het managen daarvan, is hij betrokken bij de opvolging daarvan (evaluaties en het toezien op het nemen van de juiste maatregelen ter voorkoming in de toekomst).

Over de inhoud van de workshop
Het “Leren van het jongste broertje” is moeilijk, het is namelijk altijd een eigenwijs exemplaar.Komt het laatst, bemoeit zich overal tegenaan en hem lukt het vaak waar de oudere broers en zusters tegen de ouders moesten vechten om het voor elkaar te krijgen. Een mooie mix om dat jongste broertje niet serieus te nemen of af te doen met de woorden: Je begrijpt het nog niet helemaal.
Het jongste broertje in elke organisatie is de IT-organisatie. Ook die bemoeit zich overal tegenaan en is zo eigenwijs als de pieten. Echter….., procesmatig werkt hij wel. Op het gebied van incidenten en opvolging daarvan is hij getraind. De monitoring en opvolging en implementatie van verbeteringen doet hij conform vooraf afgesproken en vastgestelde processen. Wat kunnen we daarvan leren? Kunnen we van successen, of zaken die blijkbaar goed verlopen, leren? En zo ja, ‘hoe?’. Deze workshop geeft  een mooie basis voor verdere discussie.

Presentatie Lex Schampers

Workshop 3. ArenAPoort: to B or not to B
Gemeente Amsterdam / ArenA,
foto Julie van Heteren      foto Marco Gerrese workshop ArenAPoort
Julie van Heteren                 Marco Gerrese

Over de workshopgevers
Julie van Heteren: hoofd afdeling Verkeersmanagement bij de rve Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam: verantwoordelijk voor de dagelijkse bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in de stad en onafhankelijk voorzitter van de Regie organisatie bereikbaarheid evenementenverkeer ArenAPoort. De doelstelling van de Regie organisatie is een gastvrij en bereikbaar ArenAPoort tijdens evenementen. We werken samen met alle evenementenaanbieders in het gebied, de politie, het stadsdeel Zuidoost, de parkeeraanbieders, RWS, de provincie Noord-Holland en vervoerders als het GVB en de NS.
Marco Gerrese, Manager Public Affairs Amsterdam ArenA: verantwoordelijk voor Bereikbaarheid, Mobiliteit, Omgeving en Safety.  Samen met alle ketenpartners proberen we de Customer Journey van bezoekers zo soepel en veilig mogelijk te organiseren. Daar is voortdurende samenwerking, afstemming en dialoog voor nodig. Inmiddels is het ArenAPoort gebied ontwikkeld tot een multifunctioneel leisure -en entertainment gebied, waardoor we regelmatig honderdduizend bezoekers over de vloer hebben. Als programma manager van het Innovatieproject ‘de Mobility Portal’ beoog ik samen met alle ketenpartners de Customer Journey nog slimmer en makkelijker te ontsluiten voor alle bezoekers.

Over de inhoud van de workshop
In 2010 was sprake van samenloop van de Toppers in de ArenA en een show van Cirque du Soleil op parkeerterrein P2. In de voorbereiding van deze evenementen is door diverse partijen de zorg uitgesproken dat deze samenloop qua bereikbaarheid en parkeren niet zou passen. Er zouden aanvullende maatregelen genomen moeten worden om eea goed en veilig te kunnen laten verlopen. Door het gebrek aan een duidelijke probleemeigenaar stonden partijen in de voorbereiding naar elkaar ‘te kijken’, en is er weinig van deze maatregelen terecht gekomen. Op de dag zelf werd het de gevreesde  verkeerschaos. Zelfs de openbare orde kwam in het geding. Bezoekers en venues spraken er schande van en op bestuurlijk niveau werd geëscaleerd. Nog geen twee jaar later werd de Ziggo Dome geopend en werd het nog drukker in het gebied. Zijn de lessen uit het verleden geleerd, en hoe gaat het gebied momenteel om met de intensivering van het aantal gelijktijdige evenementen in het ArenAPoort gebied?

Presentatie Julie van Heteren en Marco Gerrese

Workshop 4. Leren in de spoorsector: hoe concurrenten blame free leren van elkaars fouten: Over het Topprogramma bij ProRail en partners 
ProRail en Apollo13

  Bos_Jaap03     _MG_0034 aangepast        IMG_6628     
Jaap Bos                    Roel Steendam                       Robert Taen 

Over de workshopgevers
Jaap Bos is adviseur treinbeveiliging bij Railinfra Solutions.  Roel Steendam is adviseur / projectleider bij Movares. Zij zijn beiden lid van de Praktijkgroep van het ToPP-programma: een innoverend cultuurprogramma in de sector Treinbeveiliging.
Robert Taen begeleidt het programma vanuit Apollo13.

Over de inhoud van de workshop
In deze workshop laten we u kennismaken met de manier waarop een hele sector succesvol leert van elkaars (bijna)fouten. Het ToPP-programma – Treinbeveiliging op Peil met Procesveiligheid – is een sectorgericht programma, gericht op cultuur en gedrag, waarin zowel ingenieursbureaus, aannemers als ProRail deelnemen. Samen hebben zij een change platform ingericht van waaruit meerdere activiteiten worden georganiseerd. Een belangrijk onderdeel is het leren van elkaars OGT’s (ongewenste gebeurtenissen treinbeveiliging). Door deze gezamenlijk te analyseren, trends zichtbaar te maken, en daarop gezamenlijk actie te ondernemen, ontstaat een unieke blame free cultuur waarin concurrenten optimaal gebruik maken van elkaars leerkansen.

Presentatie Robert Taen, Roel Steendam en Jaap Bos

Workshop 5.  Leren van of leren met de Onderzoeksraad?

Onderzoeksraad voor de Veiligheid
Pasfoto nov 2015        pasfoto marjolein ovv       pasfoto els ovv
Thérèse van der Velden              Marjolein Baart                    Elsabé Willeboordse,

Over de workshopgevers.
Marjolein Baart, Thérèse van der Velden zijn senior onderzoeker bij de Onderzoeksraad, Elsabé Willeboordse is adviseur onderzoek en ontwikkeling. Zij waren betrokken bij uiteenlopende onderzoeken: ongevallen met koolmonoxide, crash vlucht MH17 in Oekraïne, gaswinning Groningenveld, salmonella in de zalm, patiëntveiligheid in het Ruwaard van Puttenziekenhuis zijn recente onderzoeken. Verder zijn zij betrokken bij de verdere ontwikkeling van de onderzoeksmethodologie van de Raad.

Over de inhoud van de workshop
Leren vatten wij op als het zo nodig doorvoeren van aanpassingen in organisatiegedrag en – werkwijzen naar aanleiding van ongevallen. In de workshop gaan werken we dit thema verder uit. We geven allereerst een algemene schets van het verloop van ongevalsonderzoeken en de betrokkenheid van organisaties daarbij. Vervolgens gaan we aan de hand van een concrete casus met de deelnemers aan de slag. We werken in twee groepen twee scenario’s uit waarbij de organisatie die centraal staat in het onderzoek op een andere manier betrokken wordt in het ongevalsonderzoek. Wat betekent dat voor de manier waarop het onderzoek plaatsvindt? En voor de wijze waarop de organisatie leert van het ongeval? En voor de (bredere/organisatie-overstijgende) uitkomsten van het onderzoek? De resultaten bespreken we kort plenair. Opbrengsten van de workshop: inzicht in de dynamiek van ongevalsonderzoek, inzicht in leerprocessen van organisaties.

Workshop 6. Dilemma’s bij het trainen van veiligheidsgedrag
Schenk Tanktransport

20160113_072622_resized
Ewout Mol

Over de workshopgever
Ewout Mol: Ik ben 7 jaar werkzaam bij Schenk Tanktransport. Binnen dit bedrijf ben ik verantwoordelijk voor QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, Environment). Schenk Transport is een dynamisch en internationaal tanktransportbedrijf, gespecialiseerd in het vervoer van gevaarlijke goederen. Geen schade toebrengen aan mens, milieu en/of materieel gedurende onze werkzaamheden is de openingszin van ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

Over de inhoud van de workshop
Het opstellen van dit kwaliteits- en veiligheidsbeleid was niet moeilijk, het beleid doorvoeren leidt tot chronisch ongemak. Immers het kan altijd beter en nog belangrijker: het kan altijd veiliger. Veilig werken staat daarom sinds jaar en dag prominent op de agenda als het de bedrijfsvoering van Schenk Tanktransport betreft. Een behavior based safety programma maakt hiervan onderdeel uit. Wat zijn de voor- en nadelen van dit programma en hoe wordt dit door medewerkers ervaren? Een veiligheidsbeleid moet leven en gedragen worden binnen alle geledingen van een bedrijf. Lukt het om iedereen hierin mee te krijgen en zo niet, wat doe je dan?

Presentatie Ewout Mol